Op vakantie met kinderen naar het buitenland

De zomervakantie is in aantocht. In de familierechtpraktijk betekent dit dat er vaak discussies tussen ouders ontstaan over een vakantie met de kinderen naar het buitenland.

Indien de andere ouder geen toestemming geeft voor een vakantie met de kinderen

Indien ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen over een kind, dienen beide ouders namelijk in te stemmen met een vakantie naar het buitenland en dienen beide ouders toestemming te geven voor de aanvraag van een paspoort. Weigert een ouder zijn of haar toestemming te geven dan dient een procedure te worden opgestart bij de rechtbank waarbij de rechtbank om vervangende toestemming wordt verzocht ex art 1:253a BW (toestemming vakantie) en/of ex art. 24 lid 2 Paspoortwet (voor de aanvraag van een paspoort). Er kan zowel een kort geding (spoedeisende procedure) als een verzoekschriftprocedure worden opgestart. Deze procedures worden gevoerd in het kader van art. 1:253a BW. De rechter maakt in deze procedures een belangenafweging.

Indien de andere ouder wel toestemming geeft voor een vakantie met de kinderen

Geeft de andere ouder, die ook het gezag uitoefent, wel toestemming voor een vakantie met de kinderen, dan is het raadzaam om deze ouder een toestemmingsformulier te laten ondertekenen. Voorbeeldformulieren zijn te vinden op de website van de overheid en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Om kinderontvoering zoveel mogelijk te voorkomen, controleert de douane tegenwoordig namelijk strikt op minderjarige kinderen die naar het buitenland reizen. Indien het kind met een van de ouders reist of het kind een andere achternaam draagt dan de ouder in wiens aanwezigheid hij reist, zal de douane het kind niet zonder meer laten uitreizen. Indien de meereizende ouder echter een toestemmingsverklaring van de andere ouder bij zich draagt, dan is de kans groot dat de douane de ouder en het kind wel zal laten uitreizen. Overigens is de controle in het buitenland per land verschillend. Het is altijd goed om na te gaan of het land waar je naartoe reist eventuele aanvullende documenten vereist.

Om voor een vlotte grenspassage te zorgen adviseert de Koninklijke Marechaussee om naast het toestemmingsformulier, voor zover mogelijk, aanvullende documenten mee te nemen zoals:

• retourticket van het kind;

• eventueel recent uittreksel Gezagsregister;

Klik voor het verkrijgen van het uittreksel op de link.

• recent gewaarmerkt afschrift uit het basisregister (BRP) van het kind;

• kopie paspoort van toestemming gevende ouder(s);

• eventueel uitspraak van de rechter over gezag en omgang;

• eventueel het ouderschapsplan;

• eventueel de geboorteakte van het kind.

Eenhoofdig gezag

Overigens wordt de ouder die alléén gezag heeft over een minderjarig kind, ook gecontroleerd door de douane. Het is daarom wenselijk om in die situatie documenten mee te nemen die aantonen dat je alleen het gezag over je kind uitoefent (zoals een recent uittreksel uit het gezagsregister) en dat je derhalve geen toestemmingsverklaring van de andere ouder of vervangende toestemming van de rechtbank nodig hebt.

Meer nieuws