Nieuws archief

De eigenwoningregeling bij echtscheiding

Echtscheiding en de eigenwoning: wat gebeurt er met de hypotheekrente? Als één van de twee echtgenoten het huis verlaat om duurzaam gescheiden te wonen betekent dit niet automatisch dat deze persoon geen recht meer heeft op hypotheekrenteaftrek. Er is voor deze situaties namelijk een regeling die er voor zorgt dat de vertrekkende echtgenoot, ondanks het verlaten van de woning, de rente kan aftrekken. Abrupte negatieve inkomsteneffecten worden zodoende tegengegaan. Degene die in de woning achterblijft moet daar dan wel blijven wonen. Om te bepalen hoeveel rente er kan worden afgetrokken zijn twee factoren van belang. Ten eerste moet worden bepaald welk gedeelte van de woning ieder van de echtelieden toekomt, vaak is dit ieder 50%. Ten tweede is van belang hoeveel ieder van de echtgenoten daadwerkelijk aan rente betaalt en of dit voortvloeit uit een verplichting of coulance.  Lees meer

Positie van minderjarige in een procedure

De wetgever is van mening dat er voldoende wettelijke waarborg is voor een minderjarige om als belanghebbende op te treden in een procedure. In de uitspraak van de Hoge Raad van 5 december 2014 (ECLI: HR 2014:3535) was de discussie aan de orde dat een minderjarige geen inzage kreeg in de stukken uit de procedure inzake een ondertoezichtstelling van hem. De minderjarige werd bijgestaan door een advocaat. In de uitspraak van de Hoge Raad wordt goed uiteengezet welke wettelijke waarborgen een minderjarige heeft om als procespartij op te treden in een procedure.  Lees meer

Protocol voor de stem van het kind: de bijzondere curator in familiezaken

De Kinderombudsman heeft eerder al opgeroepen in familiezaken vaker een bijzondere curator te benoemen, die de belangen van het kind behartigt. De gerechten hebben aan deze oproep gehoor gegeven door richtlijnen op te stellen, waarin staat in welke gevallen de bijzondere curator benoemd kan worden, wat van hem of haar verwacht kan worden, wie voor benoeming in aanmerking komt en wie benoeming kan verzoeken. Het protocol heeft als doel dat alle rechters voortaan op dezelfde manier omgaan met een verzoek tot benoeming van een bijzonder curator.  Lees meer

Voogdijaanwijzing met ingang vanaf heden digitaal mogelijk!

Aantekening voogdij na overlijden De wet biedt een ouder de mogelijkheid om in een testament, bij de notaris, of door registratie in het gezagsregister, te bepalen welke persoon, of welke twee personen gezamenlijk, na zijn/haar dood voortaan als voogd het gezag over zijn/haar kind zal/zullen uitoefenen. Door middel van dit formulier kan, zonder tussenkomst van de notaris, in het gezagsregister als bedoeld in art. 1:244 van het Burgerlijk Wetboek, worden geregistreerd welke persoon of welke twee personen na het overlijden van de ouder(s) het gezag over zijn/haar/hun kind kan/kunnen verkrijgen. Bron  Lees meer

de Familiekamer – wist u dat: per 1 april 2014 de Wet evaluatie Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap en de Wet lesbisch ouderschap in werking treden?

De belangrijkste wijzigingen als gevolg van invoering van deze wetten zijn, dat: - aanverwantschap niet wordt opgeheven bij einde van het huwelijk en geregistreerd partnerschap. Dat is nu alleen het geval bij einde huwelijk; - hetero mannen binnen een geregistreerd partnerschap worden van rechtswege vader bij de geboorte van een kind binnen het geregistreerd partnerschap. Dat is nu al het geval binnen huwelijk. Met ingang van 1 april 2014 heeft het geregistreerd partnerschap aldus ook afstammingsrechtelijke gevolgen; afzonderlijke erkenning is niet langer nodig. Dat geldt overigens alleen voor kinderen geboren na de inwerkingtreding van de wet; - erkenning ook niet langer nodig is bij kinderen geboren binnen een lesbisch huwelijk en geregistreerd partnerschap; - de mogelijkheid van erkenning bij notariële akte wordt afgeschaft. Erkenning kan louter nog bij de burgerlijke stand gescheiden; - in de wet zal worden opgenomen dat adoptie gezagsrechtelijke gevolgen heeft voor adoptanten; - ouders voortaan door registratie in het gezagsregister iemand kunnen aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun kind zal uitoefenen (de wijze van registratie is nog niet bekend).  Lees meer

Huwelijkse schulden en schuldeisers

Bij een echtscheiding krijgen wij vaak de vraag hoe het zit met schulden en schuldeisers. Het is daarbij van belang een aantal begrippen en een aantal situaties (vóór/tijdens of na het huwelijk) goed te onderscheiden.  Lees meer