Adoptie

Adoptie vindt plaats door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van twee personen of op verzoek van één persoon alleen. Twee personen tezamen kunnen geen verzoek tot adoptie doen indien zij op grond van de wet (art. 1:41 en 1:80a BW) niet met elkaar zouden mogen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan zouden mogen gaan.

Vereisten

De (aspirant)adoptieouder(s) die het kind wil(len) adopteren, dienen aan verschillende vereisten te voldoen. Deze vereisten gelden zowel voor de adoptie van kinderen die in Nederland woonachtig zijn als voor kinderen die uit andere landen komen.

Zo kan een verzoek door twee personen tezamen alleen worden gedaan als zij tenminste drie jaren voorafgaand aan de indiening van het verzoek hebben samengeleefd. Datzelfde geldt voor de adoptant die echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel van de ouder van het adoptiekind is. Wanneer het kind binnen laatstgenoemde relatie is of wordt geboren, is een dergelijke termijn niet vereist. Andere voorwaarden betreffen bijvoorbeeld de leeftijd van het kind en de adoptanten en de afstammings- en gezagsrelatie van het kind.

Bijzondere regeling

In de wet is een bijzondere regeling opgenomen voor het kind dat is/wordt geboren binnen de relatie van de adoptant en de ouder ten gevolge van kunstmatige donorbevruchting. In die gevallen moet een verklaring worden overgelegd van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Tenzij de adoptie kennelijk niet in het belang van het kind is, wordt het verzoek toegewezen.

Een adoptieverzoek kan alleen worden toegewezen als de adoptie in het kennelijk belang van het kind is op het moment dat het verzoek wordt gedaan.

Kennelijk belang

Het is aan het oordeel van de rechter overgelaten wat onder het kennelijk belang wordt verstaan. De rechter kijkt daarbij onder meer naar de feitelijke contacten met de oorspronkelijke ouders, de feitelijke verzorgingsduur, de statusvoorlichting aan het kind, de financiële belangen van het kind of bijvoorbeeld de aanwezigheid van meer pleegkinderen in een adoptiegezin. Ook moet voor de toekomst redelijk zijn te voorzien dat het kind niets meer van zijn ouder(s) in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft. Dat betekent niet dat er geen contacten meer mogen bestaan tussen het adoptief kind en zijn biologische ouders. De rechter kan bijvoorbeeld bepalen dat de biologische ouders en het kind gerechtigd blijven tot omgang met elkaar.

Rechtsgevolgen

Door adoptie worden de adoptief ouders de juridische ouders van het adoptiekind. Hierdoor krijgt het kind onder meer aanspraken op het gebied van het erfrecht en het nationaliteitsrecht. Ook gaan de adoptief ouders het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind.