Home » Algemene voorwaarden

“De Familiekamer Advocaten & Mediators organiseert periodiek de FamiliekamerKunstprijs”

Algemene voorwaarden de Familiekamer

 1. Toepasselijkheid 1.1 De Familiekamer is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hierna: de Familiekamer). 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van advocaten, medewerkers en personeelsleden verbonden aan de Familiekamer. 1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts-)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door de Familiekamer en/of alle (rechts-)personen voor wier handelen de Familiekamer aansprakelijk kan zijn.
 2. Opdracht 2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door de Familiekamer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2.2 De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. 2.3 De opdrachtgever vrijwaart de Familiekamer tegen (verdere) aanspraken van derden, die redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
 3. Cliënt/opdrachtgever Cliënt/opdrachtgever is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt/opdrachtgever kunnen wij een schriftelijke opdracht door de cliënt verlangen.
 4. Honorarium en verschotten 4.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door de Familiekamer omvatten het honorarium, (indien van toepassing) omzetbelasting en de verschotten. 4.2 Indien tussen advocaat en opdrachtgever geen bijzondere wijze van honorering voor de werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend uitgaande van een basis uurtarief, exclusief BTW. Al onze verrichtingen in een zaak worden vastgelegd en bij declaratie verantwoord. De advocaat behoudt zich het recht voor jaarlijks aan te passen in verband met de maatschappelijke prijsontwikkelingen. 4.3 Wij kunnen een voorschot bedingen alvorens een aanvang met de werkzaamheden te maken.
 5. Betaling 5.1 De in artikel 4.1 genoemde kosten van uitvoering van de opdracht zullen in beginsel éénmaal per maand (achteraf) aan de opdrachtgever worden gefactureerd. 5.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van facturen van de Familiekamer op te schorten en/of een beroep op verrekening te doen. 5.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. De opdrachtgever is gehouden de op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door het volgen van een incassotraject daadwerkelijk worden gemaakt, aan ons te voldoen. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden de betaalde verschotten, zoals kosten ter zake van informatie uit het bevolkingsregister/handelsregister, te vergoeden. 5.4 Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kunnen de werkzaamheden worden opgeschort, nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond. 5.5 De opdrachtgever verleent de Familiekamer uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan de Familiekamer verschuldigd is.
 6. Aansprakelijkheid 6.1 Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat de advocaat in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 6.2 De beroepsaansprakelijkheid is gedekt middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 6.3 indien derden, die in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid beperken, verleent cliënt aan ons de bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens hem te aanvaarden. Bij de inschakeling van derden zullen wij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Wij zijn voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. 6.4 Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen zes maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. 6.5 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. 6.6 De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van voornoemde overeenkomst noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet als zij direct of indirect als belanghebbende zijn aan te merken. De Familiekamer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever, jegens derden.
 7. Afwikkeling van klachten De Familiekamer zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever streeft de Familiekamer ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen. Ten behoeve van een zorgvuldige afwikkeling van klachten hanteert de Familiekamer een interne klachtenregeling. Een exemplaar daarvan wordt op verzoek aan de opdrachtgever toegezonden. Indien na overleg de klachten bij de opdrachtgever niet zijn weggenomen, dan is de opdrachtgever bevoegd de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie (adres: Bordewijklaan 46, 2e etage, 2591 XR Den Haag, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070-3105310).
 8. Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, alsmede de daaruit voortvloeiende schadeclaims (met een maximum van € 10.000,-) zullen worden beslecht overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Wanneer wij er onverhoopt niet in slagen de klacht van de opdrachtgever over de dienstverlening tot een oplossing te brengen, dan kan de opdrachtgever zijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur aan de Bordewijklaan 46 te (2591 XR) Den Haag. De opdrachtgever stemt in met de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
 9. Beëindiging dienstverlening U hebt te allen tijde het recht uw opdracht aan ons kantoor te beëindigen. Ons kantoor zal haar medewerking daaraan steeds verlenen. Wel behoudt zij het recht voor de dossiers eerst af te geven aan de opvolgend advocaat nadat alle declaraties zijn voldaan. De verhouding tussen advocaat en cliënt wordt geregeerd door wederzijds vertrouwen. Indien een van beide het vertrouwen in de ander verliest, dient de belangenbehartiging onmiddellijk te worden gestaakt.
 10. Archivering Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige originele stukken aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 7 jaar digitaal zal worden bewaard.
 11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 11.1 Op de rechtsverhouding tussen de Familiekamer en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. 11.2 Alleen de bevoegde rechter te Den Haag is bevoegd om van enig geschil tussen de Familiekamer en een opdrachtgever kennis te nemen. Niettemin heeft de Familiekamer het recht om geschillen aan een bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen. 11.3 De Algemene Voorwaarden zijn in verschillende talen opgesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van (inzicht over de) inhoud en strekking bindend.
 12. Slotbepalingen Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 maart 2013 en liggen ter inzage op kantoor. Ze worden gelijkmatig met de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever ter hand gesteld, dan wel per e-mail digitaal toegezonden. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, worden de algemene voorwaarden per gewone post aan opdrachtgever toegezonden.