Home » Specialisaties » Erfrecht » Testamentair erfrecht

“Ons team bestaat uit betrokken specialisten die je professioneel terzijde staan”

Specialisaties

Testamentair erfrecht

Bij testament kan van de wettelijke regels worden afgeweken. De echtgenoot of kinderen kunnen worden onterfd. Indien je als kind onterfd bent, kan je wel een beroep doen op je legitieme portie (in volksmond ook wel het “kindsdeel” genoemd). Dit is een bedrag dat overeenkomt met de helft van de waarde van het erfdeel dat je als kind zou hebben gekregen wanneer je niet onterfd zou zijn. Als je als onterfd kind aanspraak wilt maken op je legitieme portie dan moet je zelf actie ondernemen en dit aangeven. Je hebt hiervoor vijf jaar de tijd na het overlijden. Je hebt tevens recht op inzage en een afschrift van alle bescheiden die je voor de berekening van je legitieme portie nodig hebt. De erfgenamen zijn verplicht deze inlichtingen te verstrekken. Dit leidt in de praktijk nogal eens tot problemen.

Ook de echtgenoot/geregistreerd partner kan onterfd worden. Indien u als achtergebleven echtgenoot-geregistreerd partner onterfd bent, kan je wel nog aanspraak maken op een bepaalde vorm van verzorging. Bijvoorbeeld het recht om in de woning te blijven wonen. Je moet wel snel beslissen of je hierop aanspraak wilt maken. Je heeft hiervoor namelijk maar zes maanden de tijd.