Home » Specialisaties » Personen- en Familierecht » Alimentatie

“Ons team bestaat uit betrokken specialisten die je professioneel terzijde staan”

Specialisaties

Alimentatie

Alimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van een kind of van een ex-echtgenoot.

Kinderalimentatie

Kinderen mogen er door de scheiding/het uiteengaan van hun ouders financieel niet op achteruitgaan. Voor het bepalen van hetgeen de kinderen in financieel opzicht nodig hebben (de behoefte) gelden richtlijnen. De Werkgroep Alimentatienormen heeft in samenwerking met het NIBUD het rapport “Kosten van Kinderen” opgesteld, welk rapport door de advocatuur en de rechterlijke macht wordt gebruikt. In dit rapport zijn richtlijnen uiteengezet voor het bepalen van de behoefte van kinderen tot 18 jaar. Via de tabellen in het rapport “Kosten van Kinderen” wordt aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens huwelijk, het aantal kinderen in het gezin en de leeftijd van de kinderen de behoefte van het kind berekend.

Hoogte kinderalimentatie

Als bepaald is wat de omvang van de behoefte is van een kind, dient beoordeeld te worden in hoeverre ouders financieel kunnen voldoen aan hun onderhoudsplicht. Of zij daartoe in staat zijn wordt bepaald door hun financiële draagkracht. Bij het berekenen van de draagkracht wordt rekening gehouden met het inkomen. Hierop worden in mindering gebracht de kosten van levensonderhoud van de alimentatieplichtige. Deze kosten worden volgens een forfaitair systeem vastgesteld.

Na het berekenen van de draagkracht wordt een draagkrachtvergelijking gemaakt. Hierbij wordt vastgesteld welk deel van hun draagkracht de ouders moeten gebruiken om in de behoefte van de kinderen te voorzien. De ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijf heeft, kan aanspraak maken op een zorgkorting. Deze zorgkorting is 15%, 25% of 35% bij een zorgregeling van respectievelijk gemiddeld 1, 2 of 3 dagen per week. De zorgkorting wordt in mindering gebracht op de alimentatie die de ouder waar het kind niet zijn hoofdverblijf heeft, moet betalen aan de andere ouder.

Beide ouders voldoen zelf de verblijfskosten gedurende de dagen dat de kinderen bij hem/haar zijn. De ouder die de kinderalimentatie ontvangt, dient daarnaast de verblijfsoverstijgende kosten te voldoen. Denk hierbij aan de kosten van school, hobby’s en kleding.  

Kinderalimentatie is voor de betaler niet fiscaal aftrekbaar of belast bij de ontvanger.

Meerderjarige kinderen

Meerderjarige kinderen mogen tot hun 21e jaar op financiële ondersteuning rekenen. Vanaf 21 jaar zijn hun ouders in beginsel niet meer onderhoudsplichtig. Veel ouders nemen in een ouderschapsplan de afspraak op dat kinderen ook na hun 21e nog een aantal jaren aanspraak kunnen maken op een bijdrage van hun ouders, mits zij een opleiding volgen. Bij het berekenen van deze bijdragen spelen echter andere factoren mee, zoals de studiefinanciering en eventuele eigen verdiensten.

Partneralimentatie

Bij het berekenen van partneralimentatie wordt eerst de financiële behoefte van de alimentatiegerechtigde bepaald. Hierbij wordt de welstand van de echtgenoten tijdens het huwelijk in aanmerking genomen.

De echtgenoot die aanspraak maakt op een bijdrage, kan zelf een lijst maken van zijn/haar kosten. Vaak wordt echter aangesloten bij de Hofnorm. Volgens deze norm bedraagt de behoefte 60% van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk, verminderd met de kosten van de kinderen.

Vervolgens wordt bekeken in hoeverre de alimentatiegerechtigde zelf in zijn/haar behoefte kan voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden met het werkelijke inkomen van de alimentatiegerechtigde. Soms wordt uitgegaan van een fictief inkomen, omdat de alimentatiegerechtigde (een grotere) verdiencapaciteit heeft.

De behoefte minus het (fictieve) inkomen van de alimentatiegerechtigde wordt de aanvullende behoefte genoemd.

Daarna wordt de draagkracht van de alimentatieplichtige berekend.

Om te voorkomen dat de alimentatiegerechtigde meer overhoudt dan de alimentatieplichtige, wordt een financiële vergelijking gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen van beide partijen en hun werkelijke lasten, zoals woonlasten en ziektekosten. Partneralimentatie is voor de alimentatieplichtige fiscaal beperkt aftrekbaar. De alimentatiegerechtigde dient de alimentatie als inkomen op te geven en is hierover belastingplichtig.

Termijnen partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de termijnen voor het betalen van partneralimentatie aangepast. Onder oude wetgeving duurde de verplichting (maximaal) 12 jaar. Onder de nieuwe wetgeving duurt de verplichting enkele maanden tot maximaal 12 jaar, afhankelijk van bepaalde omstandigheden. Deze omstandigheden zijn, onder meer, de duur van het huwelijk, de leeftijd van de alimentatiegerechtigde en de leeftijd van de kinderen bij echtscheiding.

Afkoop alimentatie

Soms wordt gekozen voor afkoop van alimentatie. Een afkoop kan alleen tussen partijen onderling worden overeengekomen.

Partneralimentatie is voor de alimentatieplichtige beperkt fiscaal aftrekbaar. De alimentatiegerechtigde dient de alimentatie als inkomen op te geven en is hierover belastingplichtig.

Meer weten over alimentatie?

Wij werken vanuit Zoeterwoude en je kan een afspraak met één van onze advocaten en mediators inplannen. Een eerste kennismaking voor de duur van een half uur is kosteloos. Je kan een afspraak maken via 071-5126050 of via secretariaat@defamiliekamer.nl.