Geregistreerd partnerschap en samenwoners

De wetgeving over het huwelijk en het beëindigen daarvan (zie ook onder echtscheiding) zijn grotendeels van overeenkomstige toepassing verklaard op het geregistreerd partnerschap, met dien verstande dat het geregistreerd partnerschap ook kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden. Beëindiging door wederzijds goedvinden vindt plaats door inschrijving van een door beide partners en één of meer advocaten of notarissen ondertekende en gedateerde verklaring in de register van de burgerlijke stand. Dit kan alleen ingeval de geregistreerd partners geen minderjarige kinderen hebben.

Samenlevingsovereenkomst

Voor samenwoners is de wetgeving omtrent het huwelijk uitdrukkelijkniet van toepassing. Het idee daarachter is dat men bewust de keuze heeft gemaakt niets te regelen indien men niet is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Voor conflicten tussen samenwoners dient dus te worden teruggevallen op het algemene verbintenissenrecht. De meerderheid van de samenwoners heeft bovendien geen schriftelijk samenlevingscontract gesloten. Het is ook mogelijk dat een samenlevingsovereenkomst niet alle relevante vermogensrechtelijke afspraken tussen partijen bevat.

De gevolgen

Indien er geen expliciete afspraken zijn gemaakt, kunnen er allerlei vragen over de vermogensrechtelijke situatie van partijen zijn. Denk hierbij aan vragen over hypotheek, huur, huishoudkosten, eigendom van gezamenlijke goederen en dergelijke. Het verdient overigens aanbeveling voor het samenwonen stil te staan bij de vermogensrechtelijke gevolgen en daar afspraken over te maken. U kunt daar advies over inwinnen bij ons. Dergelijke afspraken schriftelijk vastleggen in een samenlevingsovereenkomst is altijd verstandig. In sommige gevallen vereist de wet overigens een notariële samenlevingsovereenkomst.Bijvoorbeeld bij faillissement, pensioen of huur.