Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht is een buitengewoon onoverzichtelijk rechtsgebied door een labyrint aan regelgeving. De toenemende grensoverschrijdende internationalisering van burgers binnen de Europese Unie brengen praktische en juridische problemen met zich mee ten aanzien van het beheer en de verdeling van huwelijksgevolgen na scheiding of overlijden. De conflictregels, die bepalen welk recht van toepassing is, verschillen per land en sluiten veelal niet op elkaar aan. Het is dan ook bijzonder lastig om, in aanwezigheid van een internationale component, een regeling betreffende het huwelijksvermogen of de nalatenschap te treffen.

Conflictenrecht, erkenning en tenuitvoerlegging

De inwerkingtreding van Boek 10 BW per 1 januari 2012 heeft dit vergemakkelijkt, in die zin dat conflictenrecht en enkele regels van erkenning en tenuitvoerlegging in de wet zijn opgenomen. Hierbij past de kanttekening dat Boek 10 BW pas toepassing vindt wanneer verdragen en verordeningen geen toepassing vinden of ontbreken. Naast Boek 10 BW houden het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en andere wettelijke bepalingen hun gelding. Boek 10 BW heeft grotendeels onmiddellijke werking; enkele overgangsregels daargelaten.

Verdragenrecht

Voor jurisdictieregelgeving zijn we nog steeds aangewezen op het verdragenrecht. Met het oog op harmonisatie van regelgeving is er reeds de Europese Erfrecht Verordening al in werking gereden. Dit jaar zal de Europese Commissie zich buigen over de Europese Huwelijksvermogensrecht Verordening. Naar verwachting zal deze Verordening slechts gelden voor huwelijken gesloten ná inwerkingtreding van de Verordening. Het ‘oude’ recht blijft hoe dan ook van belang.

Gezien het onoverzichtelijke en ingewikkelde internationale familie- en erfrecht is het aan te bevelen gedegen advies van professionals in te winnen. Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.