Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht is een buitengewoon onoverzichtelijk rechtsgebied door een labyrint aan regelgeving. Door de toename van het aantal huwelijken en relaties met grensoverschrijdende aspecten, is de rol van internationaal privaatrecht in het familie- en erfrecht de laatste jaren veel groter geworden. Conflictregels, die bepalen welk recht van toepassing is, verschillen per land en sluiten veelal niet op elkaar aan. Het is dan ook bijzonder lastig om, in aanwezigheid van een internationale component, een regeling betreffende het huwelijksvermogen of de nalatenschap te treffen.

Conflictenrecht, erkenning en tenuitvoerlegging

De inwerkingtreding van Boek 10 BW per 1 januari 2012 heeft dit vergemakkelijkt, in die zin dat conflictenrecht en enkele regels van erkenning en tenuitvoerlegging in de wet zijn opgenomen. Hierbij past de kanttekening dat Boek 10 BW pas toepassing vindt wanneer verdragen en verordeningen geen toepassing vinden of ontbreken. Naast Boek 10 BW houden het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en andere wettelijke bepalingen hun gelding. Boek 10 BW heeft grotendeels onmiddellijke werking; enkele overgangsregels daargelaten.

Verdragenrecht

Voor jurisdictieregelgeving zijn we nog steeds aangewezen op het verdragenrecht. Met het oog op harmonisatie van regelgeving is de Europese Erfrecht Verordening al in werking getreden. In 2019 is de Europese Huwelijksvermogensrecht Verordening in werking getreden. De verordening is in beginsel slechts van toepassing op huwelijken gesloten na 29 januari 2019, zodat het oude internationaal privaatrecht nog lange tijd relevant blijft.

Heeft u te maken met een familie- of erfrechtgeschil met internationale aspecten? Wij staan u hier graag in bij!