Nationale adoptie

Home » Nieuws » Nationale adoptie

“De Familiekamer Advocaten & Mediators organiseert periodiek de FamiliekamerKunstprijs”

Nationale adoptie

6 May 2021

Dit nieuwsbericht kan verouderd zijn doordat inmiddels (wets-)wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Begin 2021 is de adoptie van kinderen uit het buitenland voor onbepaalde tijd stopgezet. Demissionair minister Dekker heeft dit besloten naar aanleiding van een rapport van de commissie Joustra over misstanden binnen de internationale adoptie. Maar naast de internationale adoptie is er ook een mogelijkheid tot nationale adoptie. Wat is het juridische traject om tot een verzoek tot adoptie te komen? En wat is daarvoor nodig? Ik leg dit graag uit.

Om een Nederlands kind te kunnen adopteren, dienen aspirant adoptieouders aan een aantal criteria te voldoen. Zij moeten zich daartoe aanmelden bij de Stichting Adoptievoorzieningen en voorlichting over adoptie volgen. Als aspirant adoptieouders dien je vervolgens mee te werken aan het gezinsonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, die als taak heeft te beoordelen of de aspirant adoptieouders geschikt zijn voor het opnemen van een Nederlands adoptiekind in hun gezin. In dit artikel zal ik stilstaan bij uitsluitend de juridische procedure rondom de nationale adoptie.

Adoptie geschiedt door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van twee personen tezamen of een persoon alleen, aldus artikel 227 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW). Er wordt een uitzondering gemaakt voor personen die geen huwelijk of partnerschap aan mogen gaan (artikel 1:41 BW respectievelijke artikel 1:80a lid 6 BW). In dit artikel wordt hier niet verder op ingegaan.

Met dit stappenplan hoop ik de lezer wegwijs te maken in deze procedure. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om telefonisch advies in te winnen (071 -512 60 50), dan wel een email te sturen (ledejong@defamiliekamer.nl).

Stap 1:

Om een verzoek tot adoptie in te dienen, is het van groot belang dat de aspirant adoptieouders een periode van drie jaar aaneengesloten hebben samengeleefd. * Hoe toon je dit aan bij de rechtbank? Het is van belang dat naast een geboorteakte ook een BRP-uittreksel van beide aspirant adoptieouders met woonhistorie wordt ingediend bij de rechtbank.

Stap 2:

De aspirant adoptieouder(s) moet(en) op de dag van indiening van het verzoek tot adoptie ten minste één jaar het adoptiekind hebben verzorgd en opgevoed. * Hoe toon je dit aan bij de rechtbank? Uit het BRP-uittreksel van beide aspirant adoptieouders met woonhistorie volgt (in de meeste gevallen) welke gezinsleden woonachtig zijn op hetzelfde adres en wat de inschrijfdatum is. Het kan ook helpen als de betrokken jeugdzorghulpverlener dit aangeeft in de instemmingsverklaring die zij opstelt ten behoeve van het verzoek tot adoptie.

Stap 3:

Er staat vast dat op het moment van indiening van het verzoek tot adoptie en voor de toekomst redelijkerwijs is te voorzien dat het kind niets meer van zijn biologische ouder(s) in de hoedanigheid van ouder hoeft te verwachten. * Hoe toon je dit aan bij de rechtbank? Dit volgt in de meeste gevallen uit de eerdere beschikking, waarin het gezag van de biologische ouder(s) is beëindigd. Ook kan dit volgen uit een verklaring van de jeugdhulpverlener, dan wel de akkoordverklaring van de biologische ouders.

Er zijn ook nog enkele voorwaarden waaraan dient te zijn voldaan, alvorens er een verzoek kan worden ingediend: 1. De kind is op de dag van het verzoek minderjarig (als het kind 12 jaar of ouder is – uitzondering daargelaten -, zal er een kindgesprek plaatsvinden waarin het kind bezwaar kan maken tegen de adoptie. Met een eventueel bezwaar houdt de rechtbank rekening); 2. Het kind mag geen kleinkind van de ouder(s) zijn; 3. De ouder(s) moeten meerderjarig zijn en ten minste achttien jaren ouder zijn dan het kind (het ten hoogste toegestane leeftijdsverschil van vijftig jaren is komen te vervallen. Wel zal een vergevorderde leeftijd van een aspirant adoptiefouder als factor meewegen in het kader van de vraag of de adoptie in het kennelijk belang van het kind is); 4. De biologische ouder(s) mogen het verzoek niet tegenspreken. De biologische ouder(s) dienen een akkoordverklaring in te dienen bij de rechtbank, hier zal hen om worden verzocht. Ook kan onder voorwaarden aan de tegenspraak voorbij worden gegaan; 5. De biologische moeder van het kind heeft op de dag van het adoptieverzoek de leeftijd van zestien jaar bereikt; 6. De biologische ouder(s) hebben niet langer het gezag over het kind.

Wat is verder van belang?

Het verzoek tot adoptie wordt bij de rechtbank ingediend, die tevens advies zal inwinnen van de Raad voor de Kinderbescherming. Ook zal/zullen de biologische ouder(s) worden verzocht een akkoordverklaring in te dienen bij de rechtbank.

Gelijktijdig met het verzoek tot adoptie kunnen de ouders ook de geslachtsnaam en de voornaam van het kind wijzigen.

Meer weten? Neem contact op!
Door: Laurette de Jong

Meer nieuws

Wij zijn u graag van dienst!

Andere vraag?
Bel 071 – 512 60 50